Algemene voorwaarden bedrijven

Deze algemene voorwaarden gelden voor ondernemingen. Bent u een consument? Dan gelden onze algemene voorwaarden voor consumenten.

A. ALGEMEEN.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Bijgaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Nova Scienza B.V. te Urk en Aquamar te Urk, nader te noemen Nova Scienza, uit te voeren werkzaamheden, door Nova Scienza te leveren materialen en op de door Nova Scienza verstrekte adviezen. Tevens op alle door Nova Scienza gedane aanbiedingen en/of door Nova Scienza met een opdrachtgever gesloten overeenkomsten van aanneming. Door het verlenen van de opdracht, dan wel door het door Nova Scienza doen uitvoeren van enig werk, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van onderstaande en met uitsluiting van alle overige voorwaarden.

1.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de hoofdaannemer bij enig werk wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van andere belanghebbenden binden Nova Scienza uitsluitend indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan door deze schriftelijk is aanvaard. 

1.3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden strijdig is (zijn) met eventuele voorwaarden, gesteld door de opdrachtgever, gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

1.4. Voorts zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) van overeenkomstige toepassing, voor zover zij niet in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, waarbij in plaats van "opdrachtgever" of "directie" dient te worden gelezen "hoofdaannemer" en voor "aannemer" dient te worden gelezen "onderaannemer".

Artikel 2. GESCHILLEN

Alle geschillen, welke ook, -daaronder begrepen die welke door één der partijen als zodanig worden beschouwd- tussen opdrachtgever en Nova Scienza mochten ontstaan, worden ter beslechting aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle voorgelegd, tenzij de wet uitdrukkelijk bepaald dat beslechting moet worden opgedragen aan een rechter in een ander Arrondissement.

In geval van grensoverschrijdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle grensoverschrijdende geschillen, welke ook, -daaronder begrepen die welke door één der partijen als zodanig worden beschouwd- tussen opdrachtgever en Nova Scienza mochten ontstaan, worden ter beslechting aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle voorgelegd, tenzij de wet uitdrukkelijk bepaald dat beslechting moet worden opgedragen aan een rechter in een ander Arrondissement.

Artikel 3. AANDUIDING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de "Algemene Voorwaarden van de firma Nova Scienza te Urk".

 

B. AANGENOMEN WERK, OPDRACHTEN, LEVERING MATERIAAL EN/OF GEREEDSCHAPPEN, ETC.

Artikel 4. AANBIEDINGEN 

4.1. Alle aanbiedingen, (hiermede worden tevens bedoeld de van kracht geworden aanvullingen, wijzigingen en/of nader gemaakte afspraken) geschieden volgens een door de opdrachtgever gesteld bestek of omschrijving, of bij gebreke daarvan de omschrijving in de gedane aanbieding. Zij zijn voor Nova Scienza vrijblijvend totdat deze de opdracht heeft aanvaard en zij zijn gebaseerd op de uitvoering in normale werktijden en omstandigheden. Het door Nova Scienza te gebruiken materiaal hetwelk aangeleverd wordt door opdrachtgever of derden dient van deugdelijke samenstelling te zijn en te voldoen aan alle door Nova Scienza te stellen gangbare normen en eisen.

4.2. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de situatie van en de toestand waarin, het object verkeerd en het aanwezig zijn van materiaal, los en vast, zoals getoond of aangewezen bij de opname, bezichtiging of aanwijzing. Bij aanbiedingen t.b.v. de aanleg van complete zuiveringsinstallaties wordt als eis gesteld dat de grondslag voldoende is voor de uit te voeren werkzaamheden en de ondergrond de werkzaamheden mogelijk maakt. Alle extra kosten of vertragingen die ontstaan door verkeerde grondslag of ondergrond zijn voor rekening van opdrachtgever en Nova Scienza kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit ontstaan. 

4.4. Alle aanbiedingen worden opgesteld zonder enige verplichting voor Nova Scienza, tenzij dit anders schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van Nova Scienza zijn alleen bindend voor zover zij schriftelijk door Nova Scienza worden bevestigd.

4.5. Met betrekking tot de technische details, gegeven in aanbiedingen en vastgelegd door Nova Scienza, (zoals maten gewichten, hoeveelheden, kleuren, enz.) behoudt Nova Scienza zich het recht voor tot de gebruikelijke marges.

4.6. Gegevens in drukwerk, door Nova Scienza verstrekt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zodat Nova Scienza hieraan nimmer is gebonden.

4.7. Indien binnen 30 dagen de aanbieding niet door een opdracht wordt gevolgd, dient, zo Nova Scienza zulks verlangt, de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, ontwerpen en berekeningen, binnen 14 dagen na een daartoe door Nova Scienza gedaan verzoek, franco aan deze te worden geretourneerd. Nova Scienza is in dit geval gerechtigd vergoedingen te vorderen voor alle door hen gemaakte kosten, verband houdende met de gedane aanbieding.

4.8. Tenzij anders is aangegeven zijn alle aanbiedingen door Nova Scienza exclusief het wettelijk percentage voor omzetbelasting, verschuldigde precariorechten, verzekeringspremies, aansluitkosten dienstenleveringen, keuringskosten, grondonderzoek, berekeningskosten, uitzetkosten, benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut en reparatiewerk aan constructies, las- en brandwerk, verwijderen van obstakels, het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast c.q. schade aan het milieu, hoofdaannemerprovisie.

Artikel 5. OPDRACHTEN

5.1. Een opdracht bindt Nova Scienza eerst nadat hij deze schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen.

5.2. Tenzij anders wordt bepaald, worden opdrachten schriftelijk door Nova Scienza bevestigd en Nova Scienza is alleen gebonden door een dergelijke schriftelijke bevestiging. 

5.3. Als de koper of opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen bekend heeft gemaakt dat hij bezwaren heeft tegen de bevestiging van de order, zal zo'n bevestiging verondersteld worden een getrouwe en volledige uitwerking van de overeenkomst te zijn. Bij het opzeggen van de order na de gestelde vijf dagen is de volledige som der overeenkomst ineens opeisbaar voor Nova Scienza. Tekeningen, ontwerpen en berekeningen blijven, ook na het verlenen van de opdracht, eigendom van Nova Scienza en de auteursrechten daarop blijven bij deze berusten.

Artikel 6. PRIJZEN

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen "af werkplaats" (in de aanhef genoemd adres, of ieder in een orderbevestiging als zodanig nader genoemd adres) en exclusief BTW. Ook zijn deze prijzen exclusief verpakking, transport en vracht, verzekering, invoerrechten, etc.

6.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de kosten die gelden op het moment van de offerte of de bevestiging van de order. Indien en voor zover de termijn tussen de datum van offerte en de oplevering een tijdvak van 3 maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van grondstoffen, de prijzen van materialen e.d. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, worden deze wijzigingen met de aannemingssom verrekend. 

6.3. Totdat de aflevering afgerond is, behoudt Nova Scienza zich het recht voor wijzigingen in die kostenfactoren aan te brengen die voortvloeien uit overheidsmaatregelen, of haar offerte te annuleren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst of aansprakelijkheid voor schade.

6.4. Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege op enige door Nova Scienza te leveren goederen en/of materialen, na de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerd of gewijzigd, worden verrekend.

Artikel 7. VERKOOP EN LEVERING

7.1. Verkoop van nieuwe producten en/of onderdelen geschiedt uitsluitend onder fabrieks-garantie op het betreffende product of onderdeel. 

7.2. Op gebruikte producten en/of onderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.

7.3. Levering zal plaatsvinden op het tijdstip of binnen de periode genoemd in de orderbevestiging. De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment van levering en Nova Scienza is niet aansprakelijk voor schade op wat voor manier dan ook ontstaan na de levering. 

7.4. Indien de volledige informatie, die naar de mening van Nova Scienza nodig is om de order uit te voeren, niet tijdig in haar bezit is, zal een nieuwe afleveringsdatum vastgesteld worden door Nova Scienza na ontvangst van de noodzakelijk geachte informatie en na overleg met de koper. Deze nieuwe datum zal schriftelijk door Nova Scienza worden bevestigd.

7.5. Het overschrijden van de leveringstijden door Nova Scienza zal niet beschouwd worden als contractbreuk en geeft de koper geen recht het contract te annuleren en/of schadevergoeding te eisen door hem of anderen.

7.6. Nova Scienza behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren. Iedere gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een aparte overeenkomst waarvan het al dan niet nakomen geen effect zal hebben op de totale overeenkomst.

Artikel 8. TRANSPORT

8.1. Tenzij anders is overeengekomen vindt levering plaats "af werkplaats". Als de genoemde prijs inclusief vervoer is, wordt de vervoerder uitgekozen door Nova Scienza.

8.2. Alle goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het bedrijfsterrein van Nova Scienza verlaten.

8.3. Indien de genoemde prijs inclusief vervoer is, kan Nova Scienza geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of schade tijdens het laden en lossen en transport, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8.4. Nova Scienza is bereid speciale wijze van vervoer en/of verzekering te regelen op verzoek van en op kosten van de koper, uitsluitend als agent van de koper en zonder enige vorm van aansprakelijkheid of verplichting aan de zijde van Nova Scienza.

8.5. De opdrachtgever of koper is verplicht de goederen op het moment van levering in ontvangst te nemen. Alle kosten en schade die voor Nova Scienza ontstaan wegens weigering van ontvangst door de opdrachtgever of koper van (een gedeelte van) de door hem bestelde en/of gekochte goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever of koper, kosten van transport en opslag daaronder begrepen.

8.6. Het lossen dient in een vlot tempo te worden geregeld. Bij lossingen of beladen der auto's, bij transport wat door Nova Scienza betaald dient te worden, wat langer dan 1 uur duurt, zullen door deze wachturen in rekening worden gebracht.

Artikel 9. AANVAARDING EN RECLAME / REPARATIE 

9.1. Bij aankomst op het werk of afleveringsadres, dienen de goederen door de koper of afnemer, te worden gecontroleerd. Wordt breuk of anderen fouten of mankementen in geleverde materialen of andere goederen geconstateerd, dan dient Nova Scienza daarvan onverwijld, zo mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Is binnen 24 uur niet gereclameerd, dan worden de goederen geacht te zijn geaccepteerd en behoeft Nova Scienza geen reclames meer te aanvaarden.

9.2. Alle ter reparatie aangeleverde goederen bij Nova Scienza blijven eigendom van de opdrachtgever. Nova Scienza is niet aansprakelijk voor schade op welke wijze dan ook ontstaan tijdens de reparatie-periode, behoudens de verantwoordelijkheid volgens de wet.

9.3. Voor wat betreft type, kwaliteit, afmetingen e.d. is alleen datgene wat in de orderbevestiging staat van toepassing. Klachten over hoeveelheden en mankementen die ontdekt hadden kunnen worden tijdens een normale, zorgvuldige inspectie, moeten kenbaar gemaakt worden aan Nova Scienza, schriftelijk, binnen 8 dagen na levering.

9.4. Klachten over defecten, die niet tijdens een normale zorgvuldige inspectie ontdekt hadden kunnen worden, moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan Nova Scienza binnen 8 dagen na ontdekking.

9.5. Elk recht tot schadevergoeding inzake kwaliteit, ontwerp of afwerking vervalt, indien de goederen waarover klachten zijn ingediend in gebruik blijven, of als levering meer dan één jaar daarvoor heeft plaatsgevonden. Retourzendingen zullen alleen door Nova Scienza geaccepteerd worden als deze van tevoren, schriftelijk zijn geaccepteerd.

9.6. Klachten geven de koper niet het recht betalingen uit te stellen, noch bedragen in mindering te brengen in verband met schade of kosten. Nova Scienza is bevoegd het wettelijke retentierecht uit te oefenen volgens Artikel 290 t/m 295 van Boek 3 Afdeling 4 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10. MEER- EN MINDERWERK

10.1. Nova Scienza is gerechtigd meerwerk en rekening te brengen en gehouden -indien overeengekomen- minderwerk op de aanneemsom in mindering te brengen.

10.2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Nova Scienza, hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften, boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden en hoeveelheden wordt uitgevoerd, terwijl minderwerk op overeenkomstige wijze wordt vastgesteld. Het bepaalde hieromtrent in de betreffende artikelen van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

10.3. Het bovenstaande is tevens van toepassing op afwijkingen in hoeveelheden en constructies niet overeenkomende met de ter beschikking gestelde tekeningen en/of bestekken en van toepassing op al hetgeen on- voorzien noodzakelijkerwijze moet worden uitgevoerd als gevolg van, of om het aangenomen werk te kunnen realiseren.

Artikel 11. TERMIJN VAN UITVOERING, OVERMACHT

11.1. De termijn, binnen welke het werk dient te worden uitgevoerd, vangt eerst aan nadat Nova Scienza of aannemer alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen, de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen, welke voor het werk moeten worden verkregen zijn ontvangen en de plaats, waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Nova Scienza zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

11.2. Nova Scienza kan, indien betaling in termijnen is overeengekomen, de termijn van uitvoering verlengen met de tijd gedurende welke de opdrachtgever een opeisbare termijn of gedeelte daarvan onbetaald laat, onverminderd het recht van Nova Scienza om na ingebrekestelling het werk definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen hij bij volledige uitvoering te vorderen zou hebben gekregen. Hierbij blijven de niet gemaakte kosten, wegens het niet geheel uitvoeren van het werk, geheel buiten beschouwing.

11.3. In geval van verhindering het werk uit te voeren ten gevolge van overmacht -waaronder te verstaan elke van de wil en/of controle van Nova Scienza onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend wordt verhinderd- is Nova Scienza gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk, zonder dat Nova Scienza gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

11.4. Indien door omstandigheden, buiten schuld van Nova Scienza, de beoogde opleveringstermijn niet, of slechts na overschrijden, te bereiken is, heeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of een bedongen boete.

11.5. Indien door niet-levering van een toeleveringsbedrijf van Nova Scienza, deze vertraging oploopt is Nova Scienza nimmer aansprakelijk voor de aldus ontstane schade. Wanneer Nova Scienza door niet levering vervangende producten dient te gebruiken, zijn alle meerkosten hiervan voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 12. OPLEVERING

12.1. Het werk of gedeelte van het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van beide tijdstippen, waarop, hetzij Nova Scienza na voltooiing van het werk of gedeelte van het werk hiervan aan de opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven, hetzij de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. 

12.2. Na oplevering kunnen geen aanspraken meer gemaakt worden door de opdrachtgever over de verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van wanprestatie.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID / VRIJWARING

13.1. De koper of opdrachtgever vrijwaart Nova Scienza tegen alle schaden, boetes, kosten en uitgaven waar Nova Scienza aansprakelijk voor gesteld kan worden als gevolg van enig werk dat in overeenstemming met de specificaties en tekeningen en eisen van de koper is gedaan en waarbij inbreuk wordt gemaakt op een patent, of geregistreerde tekeningen, of andere industriële eigendommen van derden. 

13.2. Nova Scienza is alleen aansprakelijk voor materiaalfouten in de door haar gebruikte materialen. Indien klachten over zulke fouten terecht zijn, zal Nova Scienza naar eigen inzicht:

- De fout repareren voor eigen rekening, ter plaatse of elders,

- Vervangende goederen leveren zonder verdere kosten voor de koper of opdrachtgever, nadat de defecte goederen geretourneerd zijn.

- De overeenkomst annuleren, zonder rechterlijke tussenkomst en na teruggave van de koopsom van de goederen in kwestie.

13.3. Nova Scienza is niet aansprakelijk voor schade, kosten en interest (inclusief winst-verlies en daarmee samenhangende schade) die veroorzaakt zijn door reparatie, verwijdering of vervanging, of die voor de koper of opdrachtgever en derden zullen ontstaan als een direct of indirect effect van die fouten.

13.4. Aqua Disinfection Products zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de koper of opdrachtgever of derden voor enigerlei kosten, schade, interest (inclusief het verlies aan winst en daarmee samenhangende schade) die direct of indirect het gevolg zijn van enig advies of aanbeveling die Nova Scienza heeft gegeven, activiteiten die zij heeft ondernomen, niet-levering, of de toepassing of gebruik van de goederen. 

13.5. Nova Scienza is niet aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen, rioleringen, duikers e.d., wanneer de ligging hiervan niet is aangewezen of geen tekeningen zijn verstrekt, waarop de juiste ligging is aangegeven.

13.6. Tot vergoeding van overige schade, waaronder begrepen indirecte schade, bedrijfs- en/of stagnatie schade, is Nova Scienza niet gehouden.

13.7. Het maximum schadebedrag, tot vergoeding waarvan Aqua Disinfection Products kan worden aangesproken, bedraagt nooit meer dan het bedrag, waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd, dan wel het bedrag waarvoor Aqua Disinfection Products verzekerd is, dan wel het bedrag wat de verzekering van Aqua Disinfection Products op enig werk aan schadepenningen zal uitkeren. 

Artikel 14. RECHTEN

14.1. De koper of opdrachtgever zal aan niemand technische informatie beschikbaar stellen die afgeleid is van Nova Scienza, hoe dan ook verkregen en die betrekking heeft op goederen en/of werken die Nova Scienza heeft aangeboden. 

14.2. Nova Scienza zal geen informatie aan derden verstrekken zonder toestemming van de koper of opdrachtgever over specificaties die de koper of opdrachtgever aan Nova Scienza, schriftelijke en uitdrukkelijk vertrouwelijk, heeft opgegeven.

Artikel 15. BETALING

15.1. Betaling vindt plaats op de manier zoals afgesproken in de orderbevestiging, tenzij anders vermeld. Alle betalingen zullen gedaan dienen te worden zonder kortingen of schuldverrekeningen. Bij betalingen binnen de op de factuur vermelde termijn kan de in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering op het factuurbedrag worden gebracht. Bij overschrijding van de gestelde termijn dient het totale factuurbedrag (inclusief de kredietbeperking en eventuele in rekening gebrachte administratiekosten en onverminderd het hierna gestelde) aan Nova Scienza te worden betaald.

15.2. Aan de betalingsverplichting is voldaan op het moment dat Nova Scienza bevestigd heeft gekregen dat haar rekening is gecrediteerd voor het afgesproken bedrag.

15.3. Als de koper of opdrachtgever niet betaald heeft binnen de betalingstermijn, zal het uitstaande bedrag, vanaf die dag, rentedragend worden met een rentepercentage van 2% van het te betalen bedrag per maand. De betalingstermijn die van toepassing is op alle door Nova Scienza uitgeschreven facturen is 14 (veertien) dagen, tenzij anders op de factuur is vermeld.

15.4. Indien betaling niet is ontvangen binnen deze betalingstermijn staat het Nova Scienza vrij deze vordering uit handen te geven aan advocaat, juridisch adviseur, of incasso bureau, waarbij alle verdere kosten voor rekening van de debiteur komen.

15.5. Zolang geen volledige betaling, van het aan Nova Scienza uit welken hoofde ook toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde aan Nova Scienza in eigendom toebehoren.

Artikel 16. UITSTEL VAN LEVERING

16.1. Als de koper of opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, is Nova Scienza niet gehouden verder te leveren en is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan de verplichting van de koper of opdrachtgever om Nova Scienza schadeloos te stellen.

16.2. Als Nova Scienza het nodig acht, kan zij, zelfs nadat de overeenkomst is afgesloten en/of al gedeeltelijk is uitgevoerd, de koper vragen om zekerheid te stellen voor de koopprijs of reparatieprijs, vracht, e.d. die verschuldigd is aan Nova Scienza. Zolang deze zekerheid niet naar wens is gegeven, is Nova Scienza gerechtigd levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan de kopers of opdrachtgevers verplichting zijn deel van de overeenkomst na te komen en Nova Scienza schadeloos te stellen.

16.3. Verkeerd koper jegens Nova Scienza in wanprestatie, dan mag Nova Scienza het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen cq. doen terugnemen.

Artikel 17. TECHNISCHE ADVIEZEN

Geen aansprakelijkheid kan aanvaard worden voor werk dat is uitgevoerd volgens tekeningen of ontwerpen, of aanwijzingen en adviezen van de koper of opdrachtgever.

Artikel 18. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

In geval van oorlog, burgerlijke onrust, oproer, vuur of andere rampen, ingeval van tekorten aan ruwe materialen, voorraden, additieven of brandstof, instorten van de fabriek of werkplaats, stakingen, hoge waterstanden, uitsluitingen, overheidsinmenging, wegvallen van het transport, zelfs als gevolg van weersomstandigheden en alle omstandigheden buiten de controle van Nova Scienza, onafhankelijk of zij gebeuren in eigen werkplaats of met de leveranciers of met het transportbedrijf, danwel in het geval dat zodanige wijziging van omstandigheden plaatsvindt, dat verder nakomen van de verplichting van Nova Scienza redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dan is Nova Scienza gerechtigd haar offertes in te trekken, leveringen op te schorten, of de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder aansprakelijk te zijn voor de schade van de koper of opdrachtgever danwel van derden.

Artikel 19. GEHELE OVEREENKOMST

19.1. Voorwaarden, met als doel deze voorwaarden te wijzigen, zullen alleen van kracht zijn indien en voor zover deze schriftelijk bevestigd zijn door Nova Scienza. 

19.2. Aangepaste of gewijzigde voorwaarden zijn van kracht wanneer deze wijziging voldoende kenbaar is gemaakt aan de tegenpartij, danwel is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Flevoland.

19.3. Uitzondering of aanpassing der voorwaarden voor een speciale overeenkomst zal steeds schriftelijk, gedagtekend en door beide partijen ondertekend dienen te worden.

 

C. ONDERAANNEMING.

Artikel 20. TOEPASSELIJKHEID

20.1. Tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken zijn de voorgaande artikelen onder A. "Algemeen" en onder B. "Aangenomen werk, etc." ook van toepassing op de aanbiedingen en uitvoeren van opdrachten in onderaanneming.

20.2. Voor onderaannemers die in onderaanneming van Nova Scienza werkzaamheden en/of orders uitvoeren, zijn de Voorwaarden van Onderaanneming zoals aan deze Algemene Voorwaarden gehecht, van toepassing. Dit ongeacht het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. 

Artikel 21. AANSPRAKELIJKHEID

In dat geval wordt tevens bedoeld met opdrachtgever: de hoofdaannemer en met aannemer: de firma Nova Scienza.